General

Resolució TES/1805/2019, de 21 de juny, de convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s’efectuï amb les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Pressupost disponible:  1.000.000 €.

Àmbit daplicació: Tota Catalunya.

Beneficiaris:  Propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, publiques o privades, i comunitats de veïns.
Terminis:  S’inicia el 05/07/2019 i finalitza el 29/11/2019
Requisits per poder accedir a les subvencions:
Comprometre’s a garantir una gestió adequada dels residus d’amiant mitjançant la contractació de la retirada i manipulació dels residus a una empresa especialitzada inscrita al registre RERA, i una empresa, o empreses, de gestió de residus autoritzada situada a Catalunya per al transport i la gestió final.
Que l’obra que comporta la retirada d’amiant disposi de la corresponent sol·licitud del Pla de treball a l’autoritat laboral (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (TSF) de la Generalitat de Catalunya) que permetrà la realització de l’obra objecte de subvenció.

Expressament és compatible amb altres subvencions sol·licitades per a obres de rehabilitació integral d’immobles que incloguin la retirada i gestió de residus de materials d’aïllament i de la construcció sempre que s’incloguin actuacions que s’ajustin a l’objecte d’aquestes bases reguladores.
Les actuacions seran objecte de subvenció si es compleixen els requisits següents:
-Retirar l’amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA).
-Que el destí dels residus d’amiant sigui una empresa gestora de residus inscrita al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya per gestionar residus d’amiant i estigui situada a Catalunya.
-Tramitar la documentació de control i seguiment necessària per gestionar els residus d’amiant segon el Decret 93/1999, sobre procediment de gestió de residus, i el Reial decret 180/2015, de trasllat de residus, i per la normativa d’aplicació: Notificació prèvia (NP) o Fitxa d’acceptació (FA) i Full de seguiment (FS).
-Que l’actuació de la retirada dels residus d’amiant es realitzi a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus de Catalunya i fins a la finalització del termini d’execució establert a la base 14.
-Que l’obra que comporta la retirada d’amiant disposi de la corresponent sol·licitud del Pla de treball a l’autoritat laboral (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (TSF) de la Generalitat de Catalunya) que permetrà la realització de l’obra objecte de subvenció.
-Que els residus d’amiant provinguin de la construcció i demolició amb els codis de la Llista europea de residus (LER)

Quantia de les subvencions
La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d’amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de 6000€ per actuació subvencionada.
L’import de l’ajut inclou la manipulació i retirada d’amiant efectuat per les empreses inscrites al RERA, el seu transport així com la gestió i tractament dels residus d’amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC).
L’accés al tràmit per la sol·licitud de la subvenció el podeu fer des de l’agència de residus de Catalunya.